บุคคลากร

บุคคลากรของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)

นายสมชาย    อุบลวรรณ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางจุฑาพันธ์  วังทอง
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการ
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางศรีสกุล  ศิริสูตร
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางจันทน์สุดา  โพธิ์ไพจิตร
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจุฬารัตน์  โพธิ์ประดิษฐ์
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวรัตนา  สรวงสิงห์
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายณรงค์  โพธิ์ประดิษฐ์
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางปารลี  มีสำราญ
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางพรสินี  บุญประกาศิต
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายณัฐพงษ์  ตั้นวัฒนานุสรณ์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทรมน  มีสำราญ
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายรังสรรค์  ปั้นทองคำ
นักการภารโรง

โฆษณา