พันธกิจ

พันธกิจ (MISSION)

1. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)  ได้จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความเป็นมืออาชีพ
4. พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
5. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โฆษณา