วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง

ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โฆษณา