เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ (GOAL)

1.  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม
2.  นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์   และเหมาะสม
3.  บุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถ  มีความเป็นมืออาชีพ
4.  โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
5.  ครูและนักเรียนทุกคนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โฆษณา